Представители на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране взеха активно участие в сформираните от Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) фокус групи във връзка с изготвяната Национална оценка на риска по новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

В проведените в периода 18.12.2017 г. - 19.12.2017 г. срещи взеха участие както представители на частния сектор, в т.ч. субекти, опериращи във финансовата сфера (банки, финансови и платежни институции, дружества за електронни пари, инвестиционни посредници, управляващи дружества, застрахователи и др.), неправителствени организации и др., така и съдии, прокурори, следователи и други отговорни длъжностни лица от сектора. Целта на срещите бе да бъде получена обратна връзка от поднадзорните по ЗМИП субекти относно онези сфери, бизнеси, практики и предлагани на пазара продукти, характеризиращи се с по-висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В рамките на сформираните по сектори фокус групи бяха обсъдени различни въпроси, касаещи прилагането на мерките, предвидени в предложения в Народното събрание проект на нов ЗМИП, имплементиращ в българското законодателство изискванията на Директива 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма – съз даването на регистър на действителните собственици на юридически лица, идентификация на т.нар. видни политически личности, ситуации и практики, при които се наблюдава завишен риск от използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Представителите на АОНК имаха възможност да изложат и защитят позицията на членовете на Асоциацията по обсъжданите въпроси, като взеха активно участие в дебатите относно рисковите дейности, практики и продукти, развивани и предлагани на пазара. По време на срещите още веднъж бе подчертано и бе поставен фокус върху стриктното спазване от страна на всички членове на АОНК на законодателството в сферата на изпирането на пари и приоритетното място, което съответствието с нормативните изисквания в тази сфера има за всяка една финансова институция, член на Асоциацията.