Основните цели на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране са:

• да съдейства и подпомага с експертността на своите членове държавните органи и институции при създаването и прилагането на законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на членовете на Асоциацията
• да изразява пред законодателната и изпълнителната власт интересите на своите членове, на техните служители и клиенти
• да прилага ежедневно Етичния кодекс на Асоциацията, защитаващ интересите на клиентите на финансовите институции-членове на АОНК
• да следи за спазване от своите членове на принципите на отговорното кредитиране и на лоялната конкуренция
• да работи за внедряване на най-съвременни делови и технически практики и повишаване на финансовата култура на потребителите на финансови услуги